Toimintaterapia

Toimintaterapia tarvitsevilla lapsilla on usein vaikeuksia selviytyä iänmukaisesti jostain arjen toiminnasta. Vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi

 • kädentaidoissa
 • kokonaismotoriikassa
 • näönvaraisessa hahmotuksessa
 • itsestä huolehtimisessa (esim. pukeminen, ruokailu)
 • leikkitaidoissa
 • tarkkaavuuden suuntaamisessa ja toiminnanohjauksessa
 • aistitiedon käsittelyssä
Lasten toimintaterapia voi koostua toimintakyvyn arvioinnista, lapsen ja lähipiirin ohjauksesta ja neuvonnasta sekä kuntouttavista terapiajaksoista.

Toimintaterapiaa tarvitsevilla aikuisilla ja ikääntyneillä on usein jokin toimintaa haittaava sairaus tai vamma. Työkyky on alentunut tai arjessa selviytyminen on vaikeutunut. Yleisimpiä toimintakykyä heikentäviä sairauksia ovat aivoverenkiertohäiriöt, kipuoireyhtymät, MS-tauti, Parkinsonin tauti, ALS sekä reuma. Toimintakyky on voinut heiketä myös tilapäisesti esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden seurauksena. Arjesta selviytymistä voivat haitata myös ympäristölliset esteet (esim. liikkumista rajoittavat asiat kotona ja työpaikalla).


Toimintaterapian työmuotoja ovat

 • toimintakykyarviot
 • työkykyarviot
 • apuvälineiden hankinta
 • kodin muutostöiden arvioinnit
Aikuisten ja ikääntyneiden toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voi toteutua myös asiakkaan kotona tai arviona työpaikalla.

Toimintaterapiaan tullaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tarkoituksena on edistää ja ylläpitää potilaan toimintakykyä. Toimintaterapeutti voi esimerkiksi tutustuttaa asiakkaan erilaisiin arjen tilanteita helpottaviin apuvälineisiin ja ehdottaa muutoksia tämän asuntoon. Toimintaterapiaa voidaan antaa sekä yksilö- että ryhmäterapiana.

Palvelupaikat

Toimipiste

Pappilantie 1
85500 NIVALA

Toimipiste

Kirkkotie 4
84100 YLIVIESKA

Ota yhteyttä

Lasten toimintaterapia
p. 044 419 5196

Aikuisten toimintaterapia
p. 044 419 5198