Olet tässä

Marja lumella

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Jos olet erityisen ilmoitusvelvollisuuden omaava viranomainen, ja saat tehtävässäsi tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, tulee sinun ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja. Erityinen ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla aloilla työskentelevillä viranomaisilla:

 • terveydenhuollon ammattihenkilö
 • sosiaalikuraattori
 • sosiaalitoimi
 • opetustoimi
 • liikuntatoimi
 • lasten päivähoito
 • pelastuslaitos
 • Hätäkeskuslaitos
 • Tulli
 • poliisi
 • Rikosseuraamuslaitos
 • työ–ja elinkeinoviranomanen
 • Kansaneläkelaitos
 • ulosottoviranomainen


Pyynnön palvelutarpeen arvioimiseen voit tehdä yhdessä kyseisen henkilön kanssa. Myös yksityishenkilö voi tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseen itsestään tai perheestään.


Ilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

(Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) 35 § 2 mom. ja
Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) 25 a §)

Jos henkilö ei anna suostumustaan, mutta on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidos-taan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tulee sosiaalihuoltolain 35.1 § tarkoitettujen henkilöiden tehdä viipymättä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä salassapitosäännösten es-tämättä. Näin tulee toimia myös silloin, kun lapsen etu sitä vaatii. Ilmoituksen voi tehdä myös kuka tahansa yksityishenkilö.

Lastensuojelulain 25 a § mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa yhteydenottona sosiaalihuol-toon tuen tarpeen arvioimiseksi salassapitosäännösten estämättä yhdessä lapsen tai hänen vanhem-pansa kanssa edellyttäen, että yhteydenotto tehdään viipymättä ja ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt. Tälloin asiasta ei tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoitusta.

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Lomakkeet ja ohjeet

Palvelutarpeen arviointitiimi

puhelintunti ti-to 12-13

Seija Ohtamaa
sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5732

Johanna Salmela
sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5733
miia.salmela [at] kalliopp.fi

Päivi Ojala 
sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5734
paivi.m.ojala [at] kalliopp.fi

Sari Mannila 
sosiaaliohjaaja
p. 044 419 6880
sari.mannila [at] kalliopp.fi